Plan de medidas

 • Programa de Formación

Esta formación proporciónalles ás persoas traballadoras unha maior empregabilidade, xa sexa mediante a recualificación profesional ou o aumento das súas habilidades:

 1. Formación transversal: programa formativo composto por diferentes cursos de contido eminentemente práctico e de curta duración, dirixido á adquisición de habilidades transversais necesarias para o desempeño profesional e enfocadas ás necesidades específicas de cada unha das persoas participantes, detectadas no proceso de definición do itinerario personalizado.

Como exemplo de cursos de formación transversais que ilustran que estamos a anticipar as perspectivas de futuro no mercado de traballo e as habilidades requiridas, podemos sinalar:

 • Analítica xestión e tecnoloxías de control
 • Autómatas programables
 • Interpretación de planos
 • Operador de carretillas elevadoras ou elevadoras
 • Sistemas de xestión eficaces
 • Nivel básico de prevención de riscos laborais e, especificamente, de actividades metálicas na construción
 • Informática empresarial
 • Excel avanzado e financeiro
 • Inglés técnico
 1. Formación en competencias clave: realizaranse cursos de formación para a adquisición de competencias e coñecementos correspondentes á educación básica, co obxectivo de que o estudantado poida obter o título de educación secundaria ou as competencias clave, necesario para acceder aos certificados de profesionalidade.
 1. Formación por conta propia: está dirixida á promoción do emprendemento e á asistencia con vistas ao traballo por conta propia. Ten dous aspectos: o autoemprego dentro da construción naval, aproveitar o coñecemento básico dos usuarios do plan e o autoemprego fóra do sector, desenvolver calquera outra actividade económica.

O procedemento será o seguinte:

1) Identificación de ideas de negocio para a creación de empresas, microempresas ou cooperativas

2) Análise da viabilidade das ideas de negocio

3) Formación

4) Elaboración dun plan de negocio

5) Asesoramento e apoio na posta en marcha

Como exemplo concreto de posibles cursos de formación por conta propia podemos sinalar os seguintes:

 • Curso de creación e administración de empresas
 • Desenvolvemento de habilidades en autoemprego
 • Principais novidades da lei de apoio a persoas emprendedoras e a súa internacionalización
 1. Formación de recualificación profesional fóra do sector: programa de formación creado para dotar as persoas traballadoras dunha maior empregabilidade, ben a través dunha recualificación profesional ou ben mediante un incremento das súas competencias laboraies a través de accións de formación de reciclaxe.

O procedemento será o seguinte:

1) Identificación de ocupacións noutros sectores de interese capaces de absorber persoas desempregadas do sector naval

2) Preformación laboral para inserir profesionais nun novo sector laboral

3) Formación específica para o novo posto de trabalo

Como exemplo concreto de posibles cursos de formación de recualificación profesional fóra do sector, que demostran que nos estamos a anticipar ás perspectivas futuras no mercado laboral e ás competencias esixidas, podemos sinalar as seguintes:

 • Certificado profesional de polimantedor industrial
 • Certificado de actividades auxiliares de almacén
 • Loxística de almacén
 • Certificado en scrum manager
 1. Formación especializada dentro do sector: trátase do programa de formación de máis interese no marco do proxecto. Este programa integra varias accións formativas dirixidas a recualificar as persoas con máis posibilidades de recolocarse dentro do propio sector e estará composto por diferentes cursos destinados a proporcionar unha mellora na súa cualificación profesional con base na ampliación de coñecementos relacionados coas tarefas desenvolvidas no naval e mesmo en novas técnicas dentro do sector en puntos de nova empregabilidade a consecuencia de avances tecnolóxicos.

Así, este programa ten como obxectivo orientar as persoas desempregadas cara a outras ocupacións de maior valor engadido dentro do sector naval.  O procedemento vai ser o seguinte:

 • Identificación de postos de traballo con valor engadido
 • Deseño da formación necesaria para optar a eses postos en función do perfil de cada persoa desempregada

Como exemplo concreto de cursos de formación dentro do sector poderiamos sinalar estes:

 • Tratamento de materiais: Composites para o sector naval; Introdución de aceiros HSLA en estruturas navais etc.
 • Deseño: Realidade virtual e realidade aumentada no sector naval; Solucións CAD/ CAM etc.
 • Enderezado e conformado de pezas: Tecnoloxías de control dimensional 3D aplicadas ao sector da construción naval etc.
 • Corte / unión de pezas: Técnicas innovadoras de soldadura: láser FSW e MAG; Sistemas de soldadura por arco eléctrico monitorizados; Aprobación da soldadura; Soldadura láser híbrida etc.
 • Construción: Fabricación láser aditiva de grandes compoñentes para o sector naval etc.